BMETE80SR42

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Atomerőművek 1
A tárgy angol címe: 
Nuclear Power Plants 1
A tárgy rövid címe: 
Atomerőművek1
12
0
0
f
Kredit: 
3
A tantárgy felelős tanszéke: 
Nukleáris Technikai Intézet
A tantárgy felelős oktatója: 
Boros Idikó
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi adjunktus
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2020.04.29.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2020.08.10.
Tematika
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Reaktortechnika szakmérnök/szakember szakirányú továbbképzés és a Nukleáristechnológia-menedzsment szakmérnök/szakember továbbképzés kötelező tárgya 2020-tól
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 
Bevezetés a hagyományos erőművek termodinamikájába.
II., III. és IV. generációs atomerőművek bemutatása. A különböző reaktorgenerációk biztonsági elveinek összehasonlítása. Nemzeti infrastruktúra és jogi keret új atomerőművi beruházások sikeres megvalósításához. Új nukleáris létesítmények engedélyezése. Projektmenedzsment aspektusok, aktuális új atomerőművi beruházási projektek tapasztalatai.
Vízhűtésű reaktorokkal szerelt atomerőművek primer és szekunder köre. . Telített gőzös erőművi körfolyamat (gőzszárítás, újrahevítés, tápvízelőmelegítés), a telített gőzös turbinák felépítése, speciális kérdései (erózió, a telített gőz expanziójának sajátosságai, belső vízleválasztás, kialakítás). Kondenzátor és hűtőrendszer. Telített gőzturbinák dinamikai folyamatai (indítás, leállítás és a terhelésváltoztatás).

Célkitűzések:

A féléves munka során a hallgatók ismereteket szereznek a jelen tantárgy szakmai területén.
A hallgatók a kontaktórákon és az otthoni egyéni felkészülés során elsajátított ismeretek feldolgozásával mélyítik el szaktudásukat, és fejlesztik képességeiket.

A tantárgy sikeres teljesítésével elsajátítható kompetenciák:

T: TUDÁS
1. Ismeri az atomenergetikai szakterületen használatos alapvető mé-rési eljárásokat, azok eszközeit, műszereit, mérőberendezéseit.
2. Ismeri az atomerőművi szakterülethez szervesen kapcsolódó, környezetvédelmi, minőségbiztosítási és jogi szakterületek alapjait, ezen ismeretek alkalmazási követelményeit.
3. Áttekintő ismeretekkel rendelkezik az atomerőműben alkalma-zott berendezések fizikai folyamatai és működése területén.
4. Átfogóan ismeri az atomerőművi rendszerek és folyamatok, va-lamint az energiaátalakító gépek és technológiák alapvető működé-si elveit és módszereit.
5. Ismeri az atomerőművekhez kötődő hőerőgépek és összetett energiaátalakító rendszerek működési elveit, lényeges szerkezeti egységeit.
6. Átfogó ismeretekkel rendelkezik a reaktortechnikai és –fizikai folyamatok területén.
K: KÉPESSÉG
1. Képes az atomerőművek legfontosabb terminológiáit, elméleteit, eljárásrendjét alkalmazni az azokkal összefüggő feladatok végrehaj-tásakor.
2. Képes önálló tanulás és ismeretszerzés megtervezésére, meg-szervezésére és elvégzésére.
3. Szakterületén képes kidolgozni mérnöki és menedzsment prob-lémák megoldásait, figyelembe véve az atomreaktorban lejátszódó folyamatok működési és nukleáris biztonságra gyakorolt hatását.
4. Képes a nukleáris létesítményhez kapcsolódó szakmai problé-mák azonosítására, azok megoldásához szükséges elvi és gyakorlati háttér feltárására, megfogalmazására és megoldására.
5. Alkalmazza az atomerőművi rendszerek és technológiák számítá-si, méretezési és modellezési elveit és módszereit.
6. Képes értelmezni és jellemezni az atomerőművi rendszerek szer-kezeti egységeinek, elemeinek felépítését, működését, az alkalma-zott rendszer-elemek kialakítását és kapcsolatát.
A: ATTITŰD
1. Alkalmazza az energia-, egészség- és környezettudatos tervezési és üzemeltetési elveket és módszereket.
2. Elkötelezett a nukleáris biztonság iránt.
3. Elkötelezett a biztonsági kultúra iránt.
4. Törekszik arra, hogy önképzése az atomenergetikai szakterületen folyamatos és szakmai céljaival megegyező legyen.
5. Feladatainak megoldását, vezetési döntéseit az irányító és irányított munkatársak véleményének megismerésével végzi, illetve hozza meg.
6. Munkája során a vonatkozó nukleáris biztonsági, egészségvédelmi, környezetvédelmi, illetve a minőségbiztosítási és ellenőrzési követelmény-rendszereket betartja és betartatja.
7. Nyitottan áll a szakmai fejlődést szolgáló továbbképzésekhez.
Ö: ÖNÁLLÓSÁG ÉS FELELŐSSÉG
1. Váratlan döntési helyzetekben is önállóan végzi szakmai kérdé-sek végiggondolását és a releváns források, vonatkozó utasítások alapján történő kidolgozását.
2. Képes mások munkáját, akár kisebb, akár nagyobb csoportban, szervezetben a szakma szabályainak megfelelően vezetni.
3. Figyelemmel kíséri a szakterületével kapcsolatos jogszabályi és adminisztrációs változásokat.
4. A szervezetben elfoglalt helyének megfelelően, a számára maga-sabb szintről érkező instrukcióknak megfelelően – ugyanakkor a maga és mások munkájára is kritikusan tekintve – irányítja a rábízott személyi állomány munkavégzését, felügyeli a felelősségi körébe tartozó rendszerek működését.
5. Vállalja a felelősséget az irányítása alatt zajló folyamatokért.
6. Működési területén önállóan hoz szakmailag megalapozott dön-téseket, melyeket felelősségteljesen képvisel.
7. Munkáját minden körülmények között a jogszabályokban és a munkahelyi szabályokban rögzített módon, a nukleáris biztonsági elveknek megfelelően, magas biztonsági kultúra mellett végzi, figyelemmel az emberek és a technikai rendszerek teljesítőképességére.

 

Követelmények szorgalmi időszakban: 
Zárthelyi dolgozat
Követelmények vizsgaidőszakban: 
Nincs
Pótlási lehetőségek: 
TVSZ szerint
Konzultációs lehetőségek: 
Oktatóval egyeztetett időpontban
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Hazai és nemzetközi szakirodalom, szakcikkek
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
12
Félévközi felkészülés órákra: 
12
Felkészülés zárthelyire: 
33
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
33
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Boros Ildikó
Beosztás: 
mestertanár
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Nukleáris Technikai Intézet
A tanszékvezető neve: 
Dr. Czifrus Szabolcs