BMETE80SR44

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Műhelymunka (esettanulmányok) 1
A tárgy angol címe: 
Workshop (Case Studies) 1
A tárgy rövid címe: 
Műhelymunka1
0
12
0
f
Kredit: 
2
A tantárgy felelős tanszéke: 
Nukleáris Technikai Intézet
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Aszódi Attila
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi tanár
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2020.04.29.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2020.08.10.
Tematika
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Nukleáristechnológia-menedzsment szakmérnök/szakember szakirányú továbbképzés kötelező tárgya 2020-tól
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 
A hallgatók megkapják az eset rövid leírását, ami alapján elő kell készíteniük a javasolt megoldást, vagy a felmerülő menedzsment jellegű problémák elemzését. 
A gyakorlat során a hallgatók csoportokban dolgoznak, vezető oktatókkal kommunikálva, akik irányítják és értékelik a csoport munkáját. A csoport bemutatja a kidolgozott megoldásokat, melyeket megvitatnak az iparági szakemberekkel, összevetik az ipari tapasztalatokkal, és ez alapján következtetéseket vonnak le. Egyes esettanulmányok a teljesen magyar nyelvű képzési program során is angolul lesznek kidolgozva és levezetve, ezzel is fejlesztve a hallgatók idegennyelvi képességeit. Ez egyben lehetővé teszi a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség szakértőinek bevonását is.
Az esettanulmányok – az INMA képzési programhoz igazodva – az alábbi témakörökhöz fognak kapcsolódni:
- nukleáris biztonság
- nukleáris biztonsági kultúra
- Atomenergetikai projektmenedzsment
- Menedzsment rendszerek atomenergetikai szervezeteknél
- Munkavállalói kapcsolatok menedzsmentje nukleáris létesítményekben
- Információ és iratmenedzsment nukleáris létesítményekben
- Képzés és teljesítmény menedzsment nukleáris létesítményekben
- Teljesítmény monitoring és szervezetfejlesztés
- Nukleáris minőségbiztosítási programok
- Beszerzés és beszállítói menedzsment nukleáris létesítményeknél
- Nukleáris tudásmenedzsment
- Vezetőváltás nukleáris létesítményekben
- Biztonsági kultúrát támogató vezetői viselkedés
Az egyes esettanulmányokra 3-4 óra jut.

Célkitűzések:
Az esettanulmányok célja az elsajátított technológiai ismeretek és menedzsment módszerek kombinációja valós ipari tapasztalatok szerint kialakított gyakorlatokban. Az esettanulmányokat ezért közösen fejlesztik ki az vonatkozó technológiai és menedzsment tárgyak egyetemi előadói iparági szakemberekkel.

A tantárgy sikeres teljesítésével elsajátítható kompetenciák:

T: TUDÁS

1. Átfogóan ismeri az atomerőművi rendszerek és folyamatok, valamint az energiaátalakító gépek és technológiák alapvető működési elveit és módszereit. 
2. Átfogó ismeretekkel rendelkezik az atomreaktorban lejátszódó maghasadási és termohidraulikai folyamatokról.
3. Ismeri a nukleáris technológiák korszerű és biztonságos működtetéséhez szükséges szervezeti kereteket és vezetési módszereket.
K: KÉPESSÉG
1. Képes az atomerőművek legfontosabb terminológiáit, elméleteit, eljárásrendjét alkalmazni az azokkal összefüggő feladatok végrehajtásakor. 
2. Képes önálló tanulás és ismeretszerzés megtervezésére, megszervezésére és elvégzésére.
3. Szakterületén képes kidolgozni mérnöki és vezetési problémák megoldásait, figyelembe véve a nukleáris létesítményben lejátszódó folyamatok működési és nukleáris biztonságra gyakorolt hatását.
4. Képes a nukleáris létesítményhez kapcsolódó műszaki és vezetési problémák azonosítására, azok megoldásához szükséges elvi és gyakorlati háttér feltárására, megfogalmazására és megoldására.
5. Képes értelmezni és jellemezni az atomerőművi rendszerek szerkezeti egységeinek, elemeinek felépítését, működését, az alkalmazott rendszer-elemek kialakítását és kapcsolatát.
6. Képes értelmezni, jellemezni, működtetni és hatékonyan továbbfejleszteni a nukleáris létesítmény menedzsment folyamatait.
A: ATTITŰD
1. Alkalmazza az energia-, egészség- és környezettudatos tervezési és üzemeltetési elveket és módszereket. 
2. Elkötelezett a nukleáris biztonság iránt.
3. Elkötelezett a biztonsági kultúra iránt. 
4. Törekszik arra, hogy önképzése a nukleáris folyamatok  szakterületen folyamatos és szakmai céljaival megegyező legyen. 
5. Feladatainak megoldását, vezetési döntéseit az irányító és irányított munkatársak véleményének megismerésével végzi, illetve hozza meg. 
6. Munkája során a vonatkozó nukleáris biztonsági, egészségvédelmi, környezetvédelmi, illetve a minőségbiztosítási és ellenőrzési követelmény-rendszereket betartja és betartatja.
7. Nyitottan áll a szakmai fejlődést szolgáló továbbképzésekhez.
Ö: ÖNÁLLÓSÁG ÉS FELELŐSSÉG
1. Váratlan döntési helyzetekben is önállóan végzi szakmai kérdések végiggondolását és a releváns források, vonatkozó utasítások alapján történő kidolgozását.
2. Képes mások munkáját, akár kisebb, akár nagyobb csoportban, szervezetben a szakma szabályainak megfelelően vezetni.
3. Figyelemmel kíséri a szakterületével kapcsolatos jogszabályi és adminisztrációs változásokat. 
4. A szervezetben elfoglalt helyének megfelelően, a számára magasabb szintről érkező instrukcióknak megfelelően – ugyanakkor a maga és mások munkájára is kritikusan tekintve – irányítja a rábízott személyi állomány munkavégzését, felügyeli a felelősségi körébe tartozó rendszerek működését.
5. Vállalja a felelősséget az irányítása alatt zajló folyamatokért. 
6. Működési területén önállóan hoz szakmailag megalapozott döntéseket, melyeket felelősségteljesen képvisel.
7. Munkáját minden körülmények között a jogszabályokban és a munkahelyi szabályokban rögzített módon, a nukleáris biztonsági elveknek megfelelően, magas biztonsági kultúra mellett végzi, figyelemmel az emberek és a technikai rendszerek teljesítőképességére.
 

 

Követelmények szorgalmi időszakban: 
Részvétel az előadások 70%-án.
Követelmények vizsgaidőszakban: 
Nincs
Pótlási lehetőségek: 
TVSZ szerint
Konzultációs lehetőségek: 
Oktatóval egyeztetett időpontban
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Hazai és nemzetközi szakirodalom, szakcikkek
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
12
Félévközi felkészülés órákra: 
12
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
18
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
18
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
60
Ellenőrző adat: 
60
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Aszódi Attila
Beosztás: 
egyetemi tanár
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Nukleáris Technikai Intézet
A tanszékvezető neve: 
Dr. Czifrus Szabolcs