BMETE80SR54

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Atomerőművek 3
A tárgy angol címe: 
Nuclear Power Plants 3
A tárgy rövid címe: 
Atomerőművek3
36
0
0
v
Kredit: 
8
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMETE80SR49
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
Atomerőművek 2
A tantárgy felelős tanszéke: 
Nukleáris Technikai Intézet
A tantárgy felelős oktatója: 
Boros Idikó
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
mestertanár
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2020.04.29.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2022.02.07.
Tematika
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Reaktortechnika szakmérnök/szakember szakirányú továbbképzés kötelező tárgya 2020-tól
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 
Atomerőművek villamos rendszere. Atomerőművi villamos berendezések, kábelek tervezése és öregedéskezelése. 
Az atomerőmű üzembehelyezése. Fizikai indítás, energetikai indítás, áttérés tartós üzemre. Az üzemanyag manipuláció és tárolás rendszere. Fűtőelem átrakás, kiégett fűtőelemek hermetikussági és kiégési ellenőrzése, illetve vizsgálata.  
Atomerőművek állapotellenőrzése. Az állapotellenőrzés feladata, módszerei és eszközei. Az állapotellenőrzés szervezése.  
Atomerőművek karbantartása. A karbantartás szerepe az öregedés-kezelésben és élettartam-gazdálkodásban. Atomerőművi karbantartás speciális feltételei és szempontjai, a karbantartás végrehajtása. 
Vízüzem. A fémek elektrokémiai és áramlás által támogatott korróziója, a korróziótermékek transzportja. Vízhűtésű atomerőművek gőzfejlesztőjének felépítése. A gőzfejlesztőben lejátszódó hőtechnikai folyamatok elemzése, cseppleválasztás, lerakódások. A szekunderkör vízüzeme. A berendezések meghibásodására vezető “lassú” vízüzemi folyamatok, ezek elkerülése és korai felismerése. Atomerőművi vízkémia (bórsavas vízüzem, speciális vízüzemek). 
Üzemanyagok viselkedése normál üzemben és üzemzavari helyzetben. Üzemanyagsérülések. Atomerőművi radiokémia: radioizotópok a zónában és a hűtővízben; fűtőelem tömörség vizsgálatok; korróziós termékek és kontamináció. Radiokémia baleseti körülmények között (tervezési baleset, súlyos baleset); radioizotópok viselkedése és kémiája súlyos balesetek során.

Célkitűzések:
A féléves munka során a hallgatók ismereteket szereznek a jelen tantárgy szakmai területén. 
A hallgatók a kontaktórákon és az otthoni egyéni felkészülés során elsajátított ismeretek feldolgozásával mélyítik el szaktudásukat, és fejlesztik képességeiket.

A tantárgy sikeres teljesítésével elsajátítható kompetenciák:

T: TUDÁS

1. Ismeri az atomenergetikai szakterületen használatos alapvető mérési eljárásokat, azok eszközeit, műszereit, mérőberendezéseit. 
2. Ismeri az atomerőművi szakterülethez szervesen kapcsolódó, környezetvédelmi, minőségbiztosítási és jogi szakterületek alapjait, ezen ismeretek alkalmazási követelményeit.
3. Áttekintő ismeretekkel rendelkezik az atomerőműben alkalmazott berendezések fizikai folyamatai és működése területén.
4. Átfogóan ismeri az atomerőművi rendszerek és folyamatok, valamint az energiaátalakító gépek és technológiák alapvető működési elveit és módszereit. 
5. Ismeri az atomerőművekhez kötődő hőerőgépek és összetett energiaátalakító rendszerek működési elveit, lényeges szerkezeti egységeit.
6. Átfogó ismeretekkel rendelkezik a reaktortechnikai és –fizikai folyamatok területén.
K: KÉPESSÉG
1. Képes az atomerőművek legfontosabb terminológiáit, elméleteit, eljárásrendjét alkalmazni az azokkal összefüggő feladatok végrehajtásakor. 
2. Képes önálló tanulás és ismeretszerzés megtervezésére, megszervezésére és elvégzésére.
3. Szakterületén képes kidolgozni mérnöki és menedzsment problémák megoldásait, figyelembe véve az atomreaktorban lejátszódó folyamatok működési és nukleáris biztonságra gyakorolt hatását.
4. Képes a nukleáris létesítményhez kapcsolódó szakmai problémák azonosítására, azok megoldásához szükséges elvi és gyakorlati háttér feltárására, megfogalmazására és megoldására.
5. Alkalmazza az atomerőművi rendszerek és technológiák számítási, méretezési és modellezési elveit és módszereit. 
6. Képes értelmezni és jellemezni az atomerőművi rendszerek szerkezeti egységeinek, elemeinek felépítését, működését, az alkalmazott rendszer-elemek kialakítását és kapcsolatát.
A: ATTITŰD
1. Alkalmazza az energia-, egészség- és környezettudatos tervezési és üzemeltetési elveket és módszereket. 
2. Elkötelezett a nukleáris biztonság iránt.
3. Elkötelezett a biztonsági kultúra iránt. 
4. Törekszik arra, hogy önképzése az atomenergetikai szakterületen folyamatos és szakmai céljaival megegyező legyen. 
5. Feladatainak megoldását, vezetési döntéseit az irányító és irányított munkatársak véleményének megismerésével végzi, illetve hoz-za meg. 
6. Munkája során a vonatkozó nukleáris biztonsági, egészségvé-delmi, környezetvédelmi, illetve a minőségbiztosítási és ellenőrzési követelmény-rendszereket betartja és betartatja.
7. Nyitottan áll a szakmai fejlődést szolgáló továbbképzésekhez.
Ö: ÖNÁLLÓSÁG ÉS FELELŐSSÉG
1. Váratlan döntési helyzetekben is önállóan végzi szakmai kérdések végiggondolását és a releváns források, vonatkozó utasítások alapján történő kidolgozását.
2. Képes mások munkáját, akár kisebb, akár nagyobb csoportban, szervezetben a szakma szabályainak megfelelően vezetni.
3. Figyelemmel kíséri a szakterületével kapcsolatos jogszabályi és adminisztrációs változásokat. 
4. A szervezetben elfoglalt helyének megfelelően, a számára magasabb szintről érkező instrukcióknak megfelelően – ugyanakkor a maga és mások munkájára is kritikusan tekintve – irányítja a rábízott személyi állomány munkavégzését, felügyeli a felelősségi körébe tartozó rendszerek működését.
5. Vállalja a felelősséget az irányítása alatt zajló folyamatokért. 
6. Működési területén önállóan hoz szakmailag megalapozott döntéseket, melyeket felelősségteljesen képvisel.
7. Munkáját minden körülmények között a jogszabályokban és a munkahelyi szabályokban rögzített módon, a nukleáris biztonsági elveknek megfelelően, magas biztonsági kultúra mellett végzi, figyelemmel az emberek és a technikai rendszerek teljesítőképességére.

 
Követelmények szorgalmi időszakban: 
Aláírás feltétele az előadások 70%-án való részvétel.
Követelmények vizsgaidőszakban: 
Vizsga
Pótlási lehetőségek: 
TVSZ szerint
Konzultációs lehetőségek: 
Oktatóval egyeztetett időpontban
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Hazai és nemzetközi szakirodalom, szakcikkek
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
36
Félévközi felkészülés órákra: 
36
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
84
Vizsgafelkészülés: 
84
Összesen: 
240
Ellenőrző adat: 
240
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Boros Ildikó
Beosztás: 
mestertanár
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Nukleáris Technikai Intézet
A tanszékvezető neve: 
Dr. Czifrus Szabolcs