BMETE92MC20

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Statisztika és kísérlettervezés
A tárgy angol címe: 
Statistics and Methodology
2
0
2
v
Kredit: 
5
A tantárgy felelős tanszéke: 
Analízis Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Lángné Dr. Lázi Márta
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2012.04.18.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2012.05.04.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Tapasztalat valamelyik statisztikai programcsomag alkalmazásában.
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Kognitív tanulmányi MA képzés kötelező tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Áttekintjük a matematikai statisztika összes fontosabbfejezetét (mintavétel, becslés, hipotézisvizsgálat, regresszióanalízis, kísérlettervezés)
különös tekintettel a klasszikus módszerek alkalmazhatóságának feltételeire (normalitás,linearitás, stacionaritás, skalárérté kűség), amelyek a legtöbb gyakorlati feladatnál nem teljesülnek. Hogyan ellenőrizhetők ezek a feltételek, és mi a teendő, amikor nem teljesülnek – ezek a kérdések adják a tárgy vezérfonalát.

Részletes tematika
Valószínűségi változók. Eloszlások. Véletlenszámgenerálás. Mintavétel. Becslésieljárások. Megbízhatósági intervallumok. Hipot ézisvizsgálat. Függetlenség, normalitás. regresszió és interpoláció. Adatok megszerzése és bevitele. Klaszteranalízis. Kísérletterv ezés. Alkalmazások. Az eredmények bemutatásának módszerei.

A számolásokat a körülményektől függően Mathematica, EXCEL vagy SPSS segítségével végezzük.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
Házi feladatok beadása, zárthelyik megírása
Követelmények vizsgaidőszakban: 
Szóbeli és írásbeli vizsga
Pótlási lehetőségek: 
TVSz szerint
Konzultációs lehetőségek: 
Heti fogadó órán, e-mailben folyamatosan, zárthelyik és vizsgák előtt.
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
www.wolfram.com/solutions/Statistics/ ,www.wolfram.com/products/mathematica/analysis/content/StatisticsPackages.html
SPSS for Windows User's Guide series. SPSS Inc. 444 N. Michigan Avenue, Chicago, Illinois
Vargha András (2000). Matematikai statisztika pszichológiai, nyelvészeti és biológiai alkalmazásokkal. Pólya Kiadó, Bp
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
56
Félévközi felkészülés órákra: 
14
Felkészülés zárthelyire: 
28
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
12
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
40
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
150
Ellenőrző adat: 
150
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Lángné Dr. Lázi Márta
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Analízis Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Horváth Miklós
A tantárgy adatlapja PDF-ben: