BMETE93AF21

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Többváltozós analízis fizikusoknak
A tárgy angol címe: 
Multivariate Analysis for Physicists
A tárgy rövid címe: 
TöbbváltozósAnalízis
2
2
0
v
Kredit: 
5
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMETE93AF20
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
AnalízisFizikusoknak
2.Követelménytárgy kódja: 
BMETE15AF50
2.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
Matematika ismeretfelmérés
A tantárgy felelős tanszéke: 
Differenciálegyenletek Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Nagy Katalin
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2018.06.29.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2018.07.09.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
vektoralgebra, sorozatok és sorok, egyváltozós függvények differenciál- és integrálszámítása
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Fizika (BSc) képzés kötelező alaptárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Két- és többváltozós függvények megadása, szemléltetése, folytonossága, differenciálszámítása, iránymenti derivált, Young tétel, teljes differenciál, egzakt egyenletek, két és többváltozós függvény lineáris közelítése. Vektor-vektor függvény deriválhatósága, deriválttenzor, láncszabály. Többváltozós függvények lokális és abszolút szélsőértéke, nyeregpont, Lagrange középértéktétel, Taylor-polinom, implicitfüggvény-tétel, inverzfüggvény-tétel, feltételes szélsőértékek, Lagrange-multiplikátor. Integrálszámítás: területi és térfogati integrál, ezek kiszámítása kétszeres és háromszoros integrállal, integráltranszformáció. Polár, henger és gömbi koordináták. Lineáris helyettesítés. Sík és térgörbék érintője, normálisa, görbülete, torziója, ívhossza, felületek felszíne. Vektor-vektor függvény deriválhatósága, Jacobi-mátrix és -determináns. A Jacobi mátrix bázistranszformációja, invariánsai: divergencia és rotáció. Vektoriális szorzat. Szorzatok divergenciája és rotációja. Vonalintegrál, a munka, centrális erőterek potenciálja. Felületi integrál. Gauss-, Stokes-, Green-tétel.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
2 zárthelyi dolgozat, beadandó házifeladatok, órákon való részvétel, esetleg röpzh-k
Követelmények vizsgaidőszakban: 
írásbeli vizsga és szóbeli vizsga
Pótlási lehetőségek: 
TVSZ szerint
Konzultációs lehetőségek: 
oktató fogadóóráin, zh-k és vizsgák előtt az oktatóval egyeztetett időpontban
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Hass–Thomas–Weir: Thomas-féle kalkulus 3. https://www.typotex.hu/book/381/thomas_hass_weir_thomas_fele_kalkulus_3
Laczkovich Miklós, T. Sós Vera: Valós analízis I-II. https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011-0001-526_valos_analizis_1-2/2011-0001-526_valos_analizis_1-2.pdf
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
56
Félévközi felkészülés órákra: 
24
Felkészülés zárthelyire: 
14
Zárthelyik megírása: 
4
Házi feladat elkészítése: 
24
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
28
Összesen: 
150
Ellenőrző adat: 
150
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Nagy Katalin
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
BME TTK, Matematika Intézet, Differenciálegyenletek Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Illés Tibor