BMETE80SR60

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Nukleáris mérések
A tárgy angol címe: 
Nuclear measurements
12
0
12
v
Kredit: 
4
A tantárgy felelős tanszéke: 
Nukleáris Technikai Intézet
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Szalóki Imre
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2020.04.29.
Tematika
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Reaktortechnika szakmérnök/szakember szakirányú továbbképzés kötelező tárgya 2020-tól
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 
Bevezetés: a tárgy jelentősége, felhasználhatósága, alkalmazhatóságok; 
Nukleáris ipari anyagvizsgálatok, radioanalitikai elemzési módszerek atomerőművekben (gamma-, béta- és alfa-spektrometria), in-situ nukleáris méréstechnika, atomerőművi radioaktív hulladékok elemzése, dekontamináció. Nukleáris analitikai laboratórium minőségbiztosítása, dozimetriai eszközök és módszerek atomreaktorokban.

Célkitűzések:
A féléves munka során a hallgatók ismereteket és gyakorlati kész-ségeket szereznek a nukleáris mérési eljárásokról és alkalmazásaik-ról a nukleáris iparban. 
A hallgatók a kontaktórákon és az otthoni egyéni felkészülés során elsajátított ismeretek feldolgozásával mélyítik el szaktudásukat, és fejlesztik képességeiket.

A tantárgy sikeres teljesítésével elsajátítható kompetenciák:

T: TUDÁS

1. Átfogó ismeretekkel rendelkezik a nukleáris folyamatok detektálása és az ehhez szükséges mérőeszközök felépítése, működése területén.
2. Átfogó ismeretekkel rendelkezik a reaktortechnikai és –fizikai folyamatok területén.
K: KÉPESSÉG
Képes a reaktortechnológiai szakterület legfontosabb terminológiáit, elméleteit, eljárásrendjét alkalmazni az azokkal összefüggő feladatok végrehajtásakor.
A: ATTITŰD
1. Elkötelezett a nukleáris biztonság iránt.
2. Elkötelezett a biztonsági kultúra iránt.
3. Elkötelezett a felelősségére bízott eszközök szakszerű és hatékony, a szakma szabályainak megfelelő alkalmazása tekintetében.
4. Munkája során a vonatkozó nukleáris biztonsági, egészségvédelmi, környezetvédelmi, illetve a minőségbiztosítási és ellenőrzési követelmény-rendszereket betartja és betartatja.
Ö: ÖNÁLLÓSÁG ÉS FELELŐSÉG
1. Váratlan döntési helyzetekben is önállóan végzi szakmai kérdé-sek végiggondolását és a releváns források, vonatkozó utasítások alapján történő kidolgozását.
2. Képes mások munkáját, akár kisebb, akár nagyobb csoportban, szervezetben a szakma szabályainak megfelelően vezetni.
3. Figyelemmel kíséri a szakterületével kapcsolatos jogszabályi és adminisztrációs változásokat. 
4. A szervezetben elfoglalt helyének megfelelően, a számára maga-sabb szintről érkező instrukcióknak megfelelően – ugyanakkor a maga és mások munkájára is kritikusan tekintve – irányítja a rábí-zott személyi állomány munkavégzését, felügyeli a felelősségi kö-rébe tartozó rendszerek működését.
5. Vállalja a felelősséget az irányítása alatt zajló folyamatokért. 
6. Működési területén önállóan hoz szakmailag megalapozott dön-téseket, melyeket felelősségteljesen képvisel.
7. Munkáját minden körülmények között a jogszabályokban és a munkahelyi szabályokban rögzített módon, a nukleáris biztonsági elveknek megfelelően, magas biztonsági kultúra mellett végzi, fi-gyelemmel az emberek és a technikai rendszerek teljesítőképessé-gére.
 

 

Követelmények szorgalmi időszakban: 
Aláírás feltétele az előadások 70%-án való részvétel.
Követelmények vizsgaidőszakban: 
Vizsga
Pótlási lehetőségek: 
TVSZ szerint
Konzultációs lehetőségek: 
Oktatóval egyeztetett időpontban
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Hazai és nemzetközi szakirodalom, szakcikkek
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
24
Félévközi felkészülés órákra: 
24
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
30
Vizsgafelkészülés: 
42
Összesen: 
120
Ellenőrző adat: 
120
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Szalóki Imre
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Nukleáris Technikai Intézet
A tanszékvezető neve: 
Dr. Czifrus Szabolcs