BMETE11MX01

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Fizika 3
A tárgy angol címe: 
MSc Physics
A tárgy rövid címe: 
Fizika3
3
1
0
v
Kredit: 
5
A tantárgy felelős tanszéke: 
Fizika Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Mihály György
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi tanár
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2008.11.19.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2008.12.15.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Klasszikus fizika, lineáris algebra, elemi analízis, differenciál egyenletek alapjai
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
A Villamosmérnöki MSc szak kötelező tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

A Kvantummechanikában használt matematikai eszközök rövid összefoglalása: Az (absztrakt) Hilbert tér és fontosabb jellemzői. Kötött és nem kötött állapotok tárgyalása. A klasszikus mechanika és a kvantummechanika kapcsolata.Az atomok elektronszerkezete. Az elektron-spin és leírása
Pauli mátrixokkal. Atomok mágneses térben. Az „ egyrészecske” közelítés. Kötéstípusok. Molekulapályák.

A kvantumstatisztikák, Fermion- és Bozon- rendszerek. A „fotongáz”. Rugalmas hullámok és a fononok. Szilárd testek fajhője alacsony hőmérsékleten. Kristályos anyagok sávszerkezete, vezetők, szigetelők, félvezetők. „Kristályelektronok” fogalma és azok viselk edése külső tér hatására. Az Ehrenfest tétel alkalmazása. A Boltzmann egyenlet stacionárius esetben. A relaxációs idő és a lineáris közelítés. Az elektromos vezetőképesség meghatározása kvantummechanikai modellben:

A szilárd anyagok optikai tulajdonságainak atomi elmélete, az oszcillátor-modell. Fémek optikai tulajdonságai. A Plazmafrekvencia. Elektromágneses hullám terjedése vezetőkben. Transzmissziós tényező. Atomok dia-mágnesessége, a szabad elektrongáz paramágnessége. A paramágneses szuszceptibilitás, a ferromágnesség átlagtér elmélete. A szupravezetés kísérleti alapjai,. a Meissner effektus. Fenomenológikus elmélet A BCS elmélet alapgondolata és kísérleti igazolása, fluxuskvantálás.
Kvantum-interferometria.

A kvantum-optika és a lézerfizika alapjai.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
A vizsgárabocsátás és az aláírás feltétele két sikeres zárthelyi.
Követelmények vizsgaidőszakban: 
irásbeli (esetlegesen) szóbeli vizsga
Pótlási lehetőségek: 
A mindenkori TVSZ szerint
Konzultációs lehetőségek: 
Szükség szerint, maximum heti 1 órában
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Hálózatra feltett írásos anyagok.
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
56
Félévközi felkészülés órákra: 
17
Felkészülés zárthelyire: 
30
Zárthelyik megírása: 
3
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
44
Összesen: 
150
Ellenőrző adat: 
150
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Mihály György
Beosztás: 
egyetemi tanár
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Fizika Tanszék
Név: 
Dr. Orosz László
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Fizika Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Mihály György
A tantárgy adatlapja PDF-ben: