BMETE13AF02

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Kísérleti fizika 1
A tárgy angol címe: 
Experimental Physics 1
A tárgy rövid címe: 
KísérletiFizika1
4
0
0
v
Kredit: 
4
A tantárgy felelős tanszéke: 
Fizika Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Vankó Péter
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Középiskolai fizika és matematika ismeretek
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Fizika BSc képzés kötelező tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Tömegpont kinematikája, kinematikai összefüggések különböző mozgások esetén. Inerciarendszer, Newton I. törvénye. Erő és tehetetlen tömeg, Newton II. törvénye. Newton III. törvénye, a lendület. Erőtörvények, a súlyos tömeg. Erőhatások függetlensége. Mozgásleírás különböző inercia-rendszerekben, a relativitás elve. Gyorsuló koordinátarendszerek, cetrifugális erő és Coriolis-erő. Munka, munkatétel, mozgási energia. Konzervatív erő, helyzeti energia. Az energiamegmaradás tétele tömegpontra.

Tömegpontrendszer mozgása, tömegközéppont, tömegközépponti tétel. Lendület- és energiamegmaradás tétele tömegpontrendszerben. Perdület és forgatónyomaték, a perdületmegmaradás tétele tömegpontrendszerben. Rögzített tengely körül forgó merev test mozgása, tehetetlenségi nyomaték. Forgási energia. Merev test általános mozgása, szabad tengelyek. Merev test gördülő mozgása. Erőmentes pörgettyű mozgása, nutáció. Súlyos pörgettyű, precesszió, pörgettyűnyomaték.

Szilárd anyagok rugalmas alakváltozásának főbb típusai. Rugalmas állandók. Rugalmas energia. Folyadékok és gázok tulajdonságai. Nyomás, Pascal-törvény. Hidrosztatikai nyomás, felhajtóerő. Folyadékok és gázok áramlásának típusai. Kontinuitási tétel stacionárius áramlás esetén. Bernoulli-törvény. Súrlódásos áramlás, Newtoni-folyadékok. Lamináris, súrlódásos áramlás csőben, sebességprofil, Hagen–Poiseuille-törvény. Turbulens áramlás, örvények, erőhatások. Harmonikus rezgés, a harmonikus rezgés differenciálegyenlete.

Rezgések összetevése és felbontása. Csillapodó rezgés. Kényszerrezgés, rezonancia. Csatolt rezgések. A hullám fogalma, hullámtípusok, harmonikus hullám. Egydimenziós hullámegyenlet rugalmas hullámokra. Energiaterjedés rugalmas hullámban. Hullámok visszaverődése és törése. Hullámok interferenciája, koherencia. Állóhullámok, állóhullám-egyenlet. Hullámok elhajlása.

Követelmények vizsgaidőszakban: 
Szóbeli vizsga
Pótlási lehetőségek: 
A TVSZ szerint
Konzultációs lehetőségek: 
Vizsgaalkalmak előtt, ill. az oktatóval egyeztetve
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Budó Á.: Kísérleti fizika I. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2000
Alonso-Finn: Fundamental University Physics Vol. I-II.., Addison-Wesley Publ. Company, Reading, Massachusetts, 1980
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
56
Félévközi felkészülés órákra: 
14
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
50
Összesen: 
120
Ellenőrző adat: 
120
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Tóth András
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Fizika Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Halbritter András