BMETE47MC22

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Neurobiológia 1 – Alapok és az észlelés neurobiológiája
A tárgy angol címe: 
Neurobiology 1 – Foundations and Neurobiology of Perception
2
0
2
v
Kredit: 
5
A tantárgy felelős tanszéke: 
Kognitív Tudományi Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Kovács Gyula
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi tanár
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2014.03.17.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2014.04.23.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
alapvető középiskolai biológia tudás
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Kognitív Tanulmányok MSc kötelező tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

1. Alapvető idegi folyamatok, sejtmembrán, akciós potenciál 2. A szinapszis 3. Autonóm idegrendszer, hipothalamus 4. És zlelés bevezetés - vizsgálati módszerek 5. Szenzoros és motoros integráció 6. Az idegsejttől a kognícióig 7. Szomatoszenzoros rendszer I. - periféria
8. Szomatoszenzoros rendszer II. - központi feldolgozás, fájdalom- és hőérzékelés 9. Látás alapjai I. - Alacsonyszintű látás 10. Látás alapjai II. - Magasabbszintű látás 11. Hallás alapjai 12. Kemoszenzoros érzékelés - szaglás, ízlelés

13. - gyakorlat: a HHSIM nevű szimulációs program
14. - gyakorlat: témaösszefoglaló írása

1. Basic neural processes, the cell membrane, the action potential 2. The synapse 3. Autonomous nervous system, hypothala mus 4. Perception
- intorduction - Methods 5. Integration of sensory and motor functions 6. From nerve cells to cognition 7. Somatosensory system I. - periphery
8. Somatosensory system II. - cortical processing, the perception of pain and temperature 9. Vision I. - Early vision 10. Vision II. - Higher vision
11. Hearing 12. Chemical senses - smell and taste

13. - practice: a HHSIM simulatory program
14. - practice: summary paper

Követelmények szorgalmi időszakban: 
Az előadásokon való jelenlét és aktív részvétel, a gyakorlati feladatoknak a félév elején meghatározott időpontban való leadása
Követelmények vizsgaidőszakban: 
Elméleti részből szóbeli vizsga
Pótlási lehetőségek: 
Az elméleti vizsga a TVSZ ide vonatkozó szabályai alapján javítható.
Konzultációs lehetőségek: 
Fogadóórán, e-mailen
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Fonyó Attila: Élettan gyógyszerészhallgatók részére. Budapest, Medicina Kiadó, 2007.
Purves, Brannon, Cabeza, Huettel, LaBar, Platt, Woldorff: Principles of Cognitive Neuroscience. Sinauer, USA, 2008.
Kandel, Schwartz, Jessell: Principles of Neural Science. McGraw, Hill, USA, 2007.
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
56
Félévközi felkészülés órákra: 
28
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
28
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
38
Összesen: 
150
Ellenőrző adat: 
150
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Kovács Gyula
Beosztás: 
egyetemi tanár
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Kognitív Tudományi Tanszék
Név: 
Dr. Zimmer Márta
Beosztás: 
egyetemi adjunktus
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Kognitív Tudományi Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Racsmány Mihály
A tantárgy adatlapja PDF-ben: