BMETE90MX31

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Matematika M1 egészségügyi mérnöknek
A tárgy angol címe: 
Mathematics M1
A tárgy rövid címe: 
MatematikaM1
3
3
0
v
Kredit: 
7
A tantárgy felelős tanszéke: 
Matematika Intézet
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Tasnádi Tamás
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
adjunktus
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2009.11.01.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2009.11.30.
Tematika
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
VIK Egészségügyi mérnök MSc képzés tárgya orvosi alapképzettségű hallgatóknak
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Műveletek vektorokkal és mátrixokkal. A térbeli analitikus geometria elemei. Komplex számok (ismétlés). Valós számsorozatok (ismétlés). Egyváltozós függvények (ismétlés). Az elemi függvények deriváltjai (ismétlés). A Riemann-integrál fogalma (ismétlés). Lineáris tér, függetlenség,
bázis, dimenzió. Sajátérték, sajátvektor fogalma. Elsőrendű szeparábilis és lineáris differenciálegyenletek megoldása. Másodrendű lineáris, állandó együtthatós differenciálegyenletek megoldása. Kettősintegrál fogalma, létezésének elégséges feltétele, kiszámítása, a lkalmazása. Hármasintegrál fogalma, létezésének elégséges feltétele, kiszámítása, alkalmazása. Integráltranszformációk. A vektoranalízis elemei. Görbementi
és felületmenti integrálok. Divergencia, rotáció, Gauss-Osztrogradszkij tétel, Stokes tétel. Numerikus sorok. Függvénysorok, hatványsorok. Taylor
sor. Laplace transzformáció. Parciális differenciálegyenlet.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
Aláírás feltétele a zárthelyik legalább 40%-os teljesítése.
Követelmények vizsgaidőszakban: 
sikeres vizsga
Pótlási lehetőségek: 
TVSZ szerint. (Egy zárthelyi pótolható.)
Konzultációs lehetőségek: 
Igény esetén előzetes megbeszélés alapján.
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Szász Gábor: Matematika I., II., III.; Csató Tamásné: Előadás vázlat
Thomas-féle kalkulus I.-III.; Babcsányi et.al.: Matematikai feladatgyűjtemény I.-IV.
Jánossy–Gnädig–Tasnádi: Vektorszámítás I.–III.
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
84
Félévközi felkészülés órákra: 
42
Felkészülés zárthelyire: 
40
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
44
Összesen: 
210
Ellenőrző adat: 
210
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Tasnádi Tamás
Beosztás: 
adjunktus
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Analízis Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Horváth Miklós
A tantárgy adatlapja PDF-ben: