BMETE11AF40

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Csoportelmélet fizikusoknak
A tárgy angol címe: 
Group Theory for Physicists
A tárgy rövid címe: 
CsoportelméletFizikusoknak
2
2
0
v
Kredit: 
5
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMETE15AF23
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
Mechanika1
2.Követelménytárgy kódja: 
BMETE92AF36
2.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
SzámMódFiz2
A tantárgy felelős tanszéke: 
Fizika Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Fehér Titusz
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2016.03.21.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2016.07.06
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
vektoranalízis, klasszikus mechanika, elektrodinamika alapjai
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Fizika BSc szaknak és a Fizikus MSc szak Kutatófizikus specializációjának kötelezően választható tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

A tantárgy célja a csoportelmélet alapjainak megismertetése a fizikushallgatókkal: megtanuljuk, hogy egy rendszer szimmetriái hogyan használhatók ki a rendszer leírásakor, ill. hogy a természet szimmetriái hogyan jelennek meg a fizikai törvényekben. A csoportelméleti és ábrázoláselméleti fogalmakat gyakorlati példákra is alkalmazzuk.Elmélet: Szimmetriák a természetben és a fizikában. Csoportok definíciója, alaptulajdonságai. Néhány speciális csoport. Homomorfizmus, izomorfizmus. Részcsoportok, mellékosztályok, Lagrange tétele. Normális részcsoport, faktorcsoport, homomorfizmus-tétel. Konjugált osztályok, centralizátor. Csoporthatás, pálya, stabilizátor. Ábrázolások és tulajdonságaik, ekvivalens ábrázolások, irreducibilis ábrázolások. Schur-lemmák. Ábrázolások karaktere, karakterek tulajdonságai, karaktertáblák. Ábrázolások direkt összege, felbontása. Szorzatábrázolás. Lie-csoport fogalma, infinitezimális generátorok, Lie-algebra. Topológiai tulajdonságok, univerzális fedőcsoport. Forgáscsoport és ábrázolásai. Lorentz-csoport és egyéb mátrixcsoportok.Gyakorlat: Normálrezgések, kristályok, kvantummechanikai hullámfüggvények leírása csoportelmélet segítségével. Kiválasztási szabályok.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
Házi feladatok és zh-kSzóbeli vizsga
Követelmények vizsgaidőszakban: 
     
Pótlási lehetőségek: 
A zárthelyik közül az egyik javítható, pótolható, azontúl a TVSz előírásai szerint.
Konzultációs lehetőségek: 
Igény szerint, egyeztetés alapján.
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
A kurzushoz segédanyagokat biztosítunk nyomtatott vagy elektronikus formában
     
     
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
56
Félévközi felkészülés órákra: 
14
Felkészülés zárthelyire: 
20
Zárthelyik megírása: 
4
Házi feladat elkészítése: 
24
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
32
Összesen: 
150
Ellenőrző adat: 
150
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr.Fehér Titusz
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Fizika Tanszék
Név: 
     
Beosztás: 
     
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
     
Név: 
     
Beosztás: 
     
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
     
A tanszékvezető neve: 
Dr. Halbritter András
A tantárgy adatlapja PDF-ben: