BMETE92AX47

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
A matematika filozófiai alapjai és alkalmazásai
A tárgy angol címe: 
The philosophical bases and their applications of mathematics
A tárgy rövid címe: 
AMatFilAlapjaiÉsAlkalmazásai
1
0
0
f
Kredit: 
2
A tantárgy felelős tanszéke: 
Analízis Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Tóth János
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2016.06.16
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2016.08.10.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Elemi matematikai és logikai ismertek.
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
Szabadon választható tantárgy minden BME hallgató számára. Célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek a matematika filozófiai alapproblémáival.
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

A hallgatók a két hetente tartott 90 perces foglalkozásokon a megadott cikkek közül néhányt prezentáció formájában előadnak, majd erről oktatói vezetéssel beszélgetést folytatnak. A témák elsősorban a matematikafilozófiai problémák közül azokat öleli fel, melyek az analitikus filozófia módszertanával kezelhetó, azaz érvek, bizonyítások formájában a mindennapi matematikai szaknyelv keretein belülfogalmazhatók meg és mely érvek a logika segítségével vizsgálhatók. Témái (a cikkek nagy része magyar nyelven is olvasható): 1. Az analitikus nyelv filozófiai kezdetei. G. Frege: Jelentés és jelölet; Függvény és fogalom; Fogalom és tárgy in Máté A., G. Frege - Logikai vizsgálódások, Osiris, 2000. 2. A klasszikus logika fogalmi tisztázása és filozófiai alkalmazása. A. Tarski, What are Logical Notations?, Corcoran, J., ed., History and Philosophy of Logic 7: 143-54, B. Russel-A. N. Whitehead, Incomplete Symbols: Descriptions, in: J. V. Heijnoort, From Fredge to Gödel, Harvard, 1967. 3. Magyar analitikus mate- matikafilozófia. Péter R., Játék a végtelennel, II. rész, TypoTex, 2010, Kalmár L., An Argument Against the Plausibility os Church's Thesis. In Heyting, A. (ed.) Costructivity in Mathematics. North-Holland. 1959. Lakatos I.: A renaissance of empiricism in the recent philosophy of mathematics?, In:Philosophical Papers, 2. Cambridge. 1978. 4. A Hilbert-féle matematika és filozófia problémái. Charles Parsons, Mathematical Intiution in: Proceedings of the Aristotelian Society, New Series, Vol. 80 (1979-1980), R. Tieszen, Mathematical Intuition and Husserl's Phenome- nology, in: Nous Vol.18, No 3 (Sep., 1984), W. V. Tait. Finitism, Journal os Philosophy 78 (9): 524-546 (1981). 5. Gödel matematika- filozófiája. K. Gödel, Some basic theorems on the foundation of mathemathics and their implication, in: Collected Works III. Ed: S. Feferman. Oxford Press. 1995. S. Feferman, Are There Absolutely Unsolvable Problems? Gödel's Dichotomy. Philosophia Mathematica (III), Vol. 14 No. 2, 2006. 6. Magyar kon- tinentális matematikafilozófia. A szubjektum és szabadsága. A matematika alapjairól. Interjú Tóth Imrével. Ponticulus Hungaricus, XIV. 5. 2010., Surányi László, Metaaxiomatikai problémák. TypoTex, 1995.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
Referálás egy cikkből: 60 pont, évközi aktivitás: 40 pont, osztályzatok a szokásos határok szerint(40-,55-,70-,85-)
Pótlási lehetőségek: 
TVSZ szerint
Konzultációs lehetőségek: 
Folyamatosan, fogadó órán, vagy megbeszélt időpontban, de levélben is.
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Davis, Ph. J., Hersh, R.: A metematika élménye, Műszaki könyvkiadó, Budapest, 1984.
Hersh, R.: A matematika természete, Tipotex, Budapest, 2000.
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
14
Félévközi felkészülés órákra: 
14
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
14
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
18
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
60
Ellenőrző adat: 
60
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Tóth János
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Analízis tanszék
Név: 
Molnár Zoltán Gábor
Beosztás: 
egyetemi tanársegéd
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Algebra tanszék     
A tanszékvezető neve: 
Dr. Horváth Miklós
A tantárgy adatlapja PDF-ben: