BMETE115304

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
A femtoszekundumos lézerektől az attofizikáig
A tárgy angol címe: 
From Femtosecond Lasers to Attophysics
A tárgy rövid címe: 
Femto-Attofizika
2
0
0
v
Kredit: 
3
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMETE152015
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
Kvantummech
2.Követelménytárgy kódja: 
BMETE122045
2.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
Optika1
A tantárgy felelős tanszéke: 
Fizika Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Papp Zsolt
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi adjunktus
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2006.03.08.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2006.04.21.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Optikai és lézerfizikai alapismeretek, a kvantummechanika alapjai
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
Választható tárgy a TTK Mérnök-fizikus képzésének Kondenzát anygok fizikája és Optika modulján
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

A kurzus a nemlineáris optikai bevezető után megismertet a módusszinkronizált lézerműködés alapjaival, az ilyen lézerek kvantitatív leírásával együtt. A rövid lézerimpulzusok előállítására alkalmas szélessávú lézeranyagok ismertetése után a leggyakrabban használt Ti:z afír lézerek
felépítését és az ehhez kapcsolódó optikai technológiai kérdéseket tárgyalom. A félév első felét az így előllított lézerimpul zusok erősítésével és összenyomásával kapcsolatos kérdések zárják le. Külön előadást szentelek a vivő-burkoló fázis fogalmának, fázisstabilizált lézereknek, optikai hullámformák reprodukálható előállításának, és az ezekhez kapcsolódó, a 2005-ös fizikai Nobel-díjban jelentős szerepet játszó optikai
frekvenciametrológiának. A félév második felében az ún. extrém nemlineáris optikai tartományban lejátszódó fény-anyag kölcsönhatási folyamatok
kerülnek sorra, különös figyelmet szentelve a magasharmonikus-keltésre épülő attoszekundumos impulzuselőállításnak. Az elmúlt évek alapvető attoszekundumos kísérleteinek ismertetése után a Szilárdtestfizikai és Optikai Kutatóintézetbeli laborlátogatás zárja a félévet.

Követelmények vizsgaidőszakban: 
szóbeli vizsga
Pótlási lehetőségek: 
a TVSZ előírásoknak megfelelően
Konzultációs lehetőségek: 
folyamatos
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
http://www.attoworld.de/education/lecturecourses.html
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
12
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
50
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Dombi Péter
Beosztás: 
Tudományos munkatárs
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
MTA/SZFKI
A tanszékvezető neve: 
Dr. Mihály György
A tantárgy adatlapja PDF-ben: