BMETE119778

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Számítógépes modellezés
A tárgy angol címe: 
Modelling by Computer
A tárgy rövid címe: 
SzámítógépesModellezés
2
0
2
v
Kredit: 
5
A tantárgy felelős tanszéke: 
Fizika Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Varga Gábor
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Matematikai analízis és lineáris algebra
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
Szabadon választható tárgy
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Előadások:

1. Parciális differenciálegyenletek (PDE) a műszaki-fizikában: elliptikus, parabolikus, hiperbolikus és sajátérték egyenletek.
2. A parciális differenciálegyenletek numerikus megoldása: (A) Végesdifferencia mód-
szer (B) Fourier módszer (C) Csebisev módszer (D) Végeselem módszer (E) Osztott ope-
rátor módszer (F) Lánczos módszer.
3. A PDE-t megoldó numerikus módszerek számitógépes reprezentációja: (A) Bemeneti
adatok, diszkrét háló generálás (B) numerikus megoldó mag (C) A megoldások értékelé-
se, adaptive finomitás (D) Dokumentálás.
4. Parciális differenciálegyenlet-rendszerek megoldása.

Gyakorlatok:

1. A MATLAB környezetének és programozásának a megismerése: mátrix műveletek, a
lineáris algebra elemei, egy-, két- és háromváltozós függvények ábrázolása, nyomtatás,
file kezelés, vezérlő utasitások, interaktiv felhasználói grafikus felület. Objektum orienti-
zált programozás.
2. Algoritmusok programozásának az elsajátitása numerikus integrálást, deriválást, kö-
zönséges és parciális differenciálegyenleteket megoldó programok irásával. Hibakezelés.
3. Programtervezés. A választott probléma számitógéppel segitett megoldásának terve-
zése. Numerikus megoldó mag: numerikus módszerek, input output. File kezelés. Karak-
teres vagy grafikus felhasználói interface.
4. Programirás. A numerikus módszerek algoritmizálása. A megoldó mag felépitése. Az
input, output állományok kezelését ellátó program, valamint a felhasználói felület meg-
irása.
5. Programtesztelés. Az eredmények tesztelése esetlegesen ismert analitikus megoldás
figyelembevételével. A kapott eredmények megbizhatóságát megadó paraméterek ill.
eljárások beépitése a programba. Sebesség és memória igény optimalizálása.
6. Program dokumentáció. A program online és nyomtatott leirása. Súgó valamint
"demo" beépitése a programba. A számitások során kapott eredmények kinyomtatha-
tóságának biztositása.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
Két zárthelyi dolgozat és egy féléves feladat
Pótlási lehetőségek: 
A TVSZ szerint
Konzultációs lehetőségek: 
A zárthelyi dolgozatok előtt egy-egy alkalommal.
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
G.D. Smith, Numerical Solution of Partial Differential Equations, (1979)
David S. Burnett, Finite Element Analysis, (1988)
Kenneth H. Huebner, Earl A. Thorton, Ted G. Byrom, The Finite Element Method for engineers, (1995)
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
56
Félévközi felkészülés órákra: 
14
Felkészülés zárthelyire: 
16
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
32
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Vizsgafelkészülés: 
32
Összesen: 
150
Ellenőrző adat: 
150
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Varga Gábor
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Fizika Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Halbritter András