BMETE11AF06

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Szilárdtestfizika Gyakorlat
A tárgy angol címe: 
Practical Course in Solid State Physics
A tárgy rövid címe: 
SzilárdtestfizikaGyakorlat
0
2
0
f
Kredit: 
2
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMETE15AF21
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
Kísérleti fizika 3
A tantárgy felelős tanszéke: 
Fizika Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Mihály György
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi tanár
Tematika
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Fizika BSc képzés kötelező tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Röntgen-diffrakció: rácsösszeg, atomi alaktényezo számítása különbözo töltéseloszlások esetén. Rácsrezgések figyelembe vétele, véletlen ötvözetek. Rácsrezgések dinamikája: négyzetrács egyensúlyban megfeszítetlen és megfeszített rugókkal. Rezgési módusok és frekvenciájuk. Rácsfajho és állapotsűrűség: az állapotsűrűség viselkedése különbözo dimenziókban izotrop és anizotrop hangsebesség esetén. A Debye-modell alkalmazásai. Debye-Waller faktor. Lindemann kritérium az olvadáspontra. Elektronok állapotsűrűsége és fajhoje: Fermi-hullámszám számítása. Állapotsűrűség kétdimenziós derékszögű tight-binding modellben kis betöltés esetén. Kváziszabad elektron közelítés: tilos sáv számítása egydimenziós Dirac-delta potenciál esetén. Elektronsávok négyzetrács esetén. Elektronok szoros kötésű közelítésben: atomi hullámfüggvények egydimenziós Dirac-delta potenciál esetén. Elektronok kétdimenziós ferdeszögű rácsban. S- és p-típusú pályák. Négyzetrácsban lévo elektronok Fermi-felülete különbözo betöltéseknél.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
Zárthelyi dolgozatok
Pótlási lehetőségek: 
TVSZ szerint
Konzultációs lehetőségek: 
Az oktatóval egyeztetve
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Sólyom Jenõ: A modern szilárdtestfizika alapjai I-III. (ELTE Eötvös Kiadó, 2002-2003),
Charles Kittel: Introduction to Solid State Physics (Wiley, New York, 1986),
N. W. Ashcroft and N. D. Mermin: Solid State Physics (Saunders, Philadelphia, 1976).
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
14
Felkészülés zárthelyire: 
14
Zárthelyik megírása: 
4
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
60
Ellenőrző adat: 
60
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Mihály György
Beosztás: 
egyetemi tanár
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Fizika Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Halbritter András