BMETE11AF46

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Kísérleti fizika 3
A tárgy angol címe: 
Experimental Physics 3
A tárgy rövid címe: 
KísérletiFizika3
2
2
0
v
Kredit: 
5
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMETE11AF42
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
Kísérleti fizika 1
2.Követelménytárgy kódja: 
BMETE15AF52
2.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
Számítási módszerek a fizikában 2
3.Követelménytárgy kódja: 
BMETE12AF46
3.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
Kísérleti fizika 2 [ALÁÍRÁS]
A tantárgy felelős tanszéke: 
Fizika Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Simon Ferenc
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi tanár
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2018.06.29.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2018.07.09.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Mechanika és elektrodinamikai ismeretek, amelyek Kísérleti Fizika 1-2 keretében elsajátíthatóak
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Fizika BSc képzés kötelező tantárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Termodinamika: A hőmérséklet fogalma és mérése, az ideális gáz állapotegyenlete. A kinetikus gázelmélet alapjai, a nyomás és hőmérséklet kinetikus értelmezése, ideális gáz belső energiája.  Abarometrikus magasságformula. A Maxwell-féle sebességeloszlás és meghatározása. Reális gázok, van der Waals-egyenlet. Szabad úthossz, diffúzió, hővezetés és viszkozitás gázokban szabad úthossz közelítésben. 

Termodinamikai állapotjellemzés, kvázisztatikus és reverzibilis folyamatok. Hőmennyiség, belső energia, a hőtan I. főtétele. Fajhő és entalpia, ideális gáz állapotváltozásai, körfolyamatok. A hőtan II. főtétele, a Carnot-körfolyamat hatásfokának anyagfüggetlensége, a termodinamikai hőmérsékletskála, entrópia, az entrópianövekedés tétele. A statisztikus leírás alapjai: mikroállapotok, makroállapotok, az entrópia statisztikus értelmezése, kvantumstatisztikák. Egyensúlyi feltételek homogén rendszerekben, termodinamikai potenciálok, fundamentális függvények. A termodinamikai potenciálok Euler egyenletei. A termodinamika differenciális összefüggései, Maxwell-relációk, Gibbs-Helmholtz-egyenletek. A hőtan III. főtétele és következményei, adiabatikus lemágnesezés.  Fázisátalakulások egykomponensű rendszerekben, a Clausius--Clapeyron-egyenlet. 

Bevezetés a kvantummechanikába: A kvantumfizika előzményei: hőmérsékleti sugárzás, fotoeffektus, Compton-effektus, atomi színképek, atommodellek, a Bohr-féle kvantumfeltétel, de Broglie-hullám. Hullámfüggvény, Schrödinger-egyenlet. Stacionárius Schrödinger-egyenlet és megoldása egyszerű esetekben. Az alagúteffektus. H-atom (kvalitatív). Kvantumszámok. Az elektronspin. Pauli-elv és az elemek periódusos rendszere.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
5 kis zárthelyi dolgozat sikeres teljesítése az aláírás feltétele
Követelmények vizsgaidőszakban: 
szóbeli vizsga
Pótlási lehetőségek: 
TVSZ szerint
Konzultációs lehetőségek: 
Egyeztetés alapján az előadóval
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
A Fizipédián található: http://fizipedia.bme.hu/index.php/K%C3%ADs%C3%A9rleti_fizika_3.
Dr. Újsághy Orsolya jegyzete: http://fizipedia.bme.hu/images/5/5b/Jegyzet_UO.pdf
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
56
Félévközi felkészülés órákra: 
30
Felkészülés zárthelyire: 
30
Zárthelyik megírása: 
4
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
30
Összesen: 
150
Ellenőrző adat: 
150
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Simon Ferenc
Beosztás: 
egyetemi tanár
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Fizika Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Halbritter András