BMETE11AP61

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Szilárdtestfizika
A tárgy angol címe: 
Solid State Physics
A tárgy rövid címe: 
Szilárdtestfizika
2
1
0
v
Kredit: 
4
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMETE15AP59
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
Modern Fizika
A tantárgy felelős tanszéke: 
Fizika Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Makk Péter
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2023.03,01.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2023.03.24.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Mechanika, kvantummechanika, atomfizika
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Fizikus-mérnök BSc képzés kötelező tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 
Bevezető tantárgy a szilárdtestfizikába, különös hangsúllyal a módszerek, fogalmak megalapozására.
 
Szilárdtestek fajhője (Boltzmann-, Einstein-, Debye-modell). Elektrontranszport fémekben (Drude-modell). Sommerfeld-féle szabadelektrongáz-modell. Szilárdtestek rezgései (atomi lánc-modellek, fononok kvantummodellje). Kristályok szerkezete (kristályrácsok, reciproktér, szerkezetvizsgálat módszerei, szóráskísérletek, szimmetriák). Elektronok periodikus potenciálban, sávszerkezet (közel-szabad elektron közelítés, Bloch-tétel, szoros kötésű közelítés). Félvezetők (adalékolás, pn-átmenetek, félvezető eszközök).
 
Az előadáshoz tartozó gyakorlaton a fenti témákban vizsgálunk meg feladatokat.
 
 
Introductory course to condensed matter physics, with special emphasis on the basic physical methods and concepts.
 
Specific heat of solids (Boltzmann, Einstein, Debye model). Electron transport in metals (Drude model). Free electron Sommerfeld model. Vibrations of solids (atomic chain models, quantum model of phonons). Crystal structures (lattices, reciprocal lattices, methods of structure investigation, scattering, symmetries). Electrons in periodic potential, electronic bands (quasi-free electron model, Bloch-theorem, tight binding model). Semiconductors (doping, p-n junctions, semiconductor devices).
 
In the practicals simple problems related to the topics above are solved.

 

Követelmények szorgalmi időszakban: 
Zárthelyi dolgozatok teljesítése
Követelmények vizsgaidőszakban: 
Írásbeli és szóbeli vizsga
Pótlási lehetőségek: 
A TVSZ szerint
Konzultációs lehetőségek: 
Az oktatóval egyeztetve
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Steven H. Simon, The Oxford Solid State Basics-Oxford University Press (2013), ISBN 978–0–19–968076–4
Charles Kittel, Introduction to Solid State Physics, U.s.a.: Wiley, 2004-11; ISBN-13: 978-0471415268
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
42
Félévközi felkészülés órákra: 
28
Felkészülés zárthelyire: 
24
Zárthelyik megírása: 
2
Házi feladat elkészítése: 
24
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
120
Ellenőrző adat: 
120
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Makk Péter
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Fizika Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Halbritter András