BMETE47MC34

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
(N)Agy - bajban
A tárgy angol címe: 
Brain in Trouble
2
0
0
f
Kredit: 
3
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMETE47MC22
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
Neurobiológia1
A tantárgy felelős tanszéke: 
Kognitív Tudományi Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Zimmer Márta
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi adjunktus
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2014.03.17.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2014.04.23.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
alapvető középiskolai biológia tudás, Neurobiológia 1. kurzus sikeres teljesítése
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Kognitív Tanulmányok MSc kötelezően választható tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

1. A vizuális rendszer működésének alacsonyabbszintű zavarai - a szem betegségei, látótér-kiesések, vaklátás 2. A tárgy- és arcészlelés zavarai
3. Tér- és mozgásészlelési zavarok 4. A motoros rendszer működésének zavarai - tic, Tourette, HD, SM 5. Alvászavarok, epilepszia, kóma 6. Emlékezeti zavarok 7. Magasabb kognitív funkciók (beszéd, olvasás, számolás) zavarai 8. Alkohol, drog - rövid- és hosszútávú hatások az idegrendszerben 9. Tudatos feldolgozás zavarai 10. Szorongás, hangulatzavarok, depresszió 11. Szkizofrénia, negatív tünetek, hallucinációk, pszichopátiák, többszörös személyiség 12. Evészavarok - anorexia, bulimia 13. Életkori sajátosságok - fejlődési rendellenességek, öregedés,
demencia

1. Low-level deficits of the visual system - vision loss in eyes, visual field defects, blindsight 2. Deficits of object- and face perception 3. Deficits of space- and motion perception 4. Defects of the motor system - tic, Tourette syndrome, HD, MS 5. Sleep disorders, epilepsy, coma 6. Memory deficits 7. Deficits of higher cognitive functions (speach, reading, counting) 8. Alcohol, drugs - short- and long-term effects in the central nervous system 9. Defects of the consciuos processes 10. Anxiety, mood disorder, depression 11. Schizophrenia, negative symptoms, hal lucinations, psychopathies, multiple personality disorder 12. Eating disorders - anorexia, bulimia 13. Effect of aging - developmental disorders, aging,
dementia

Követelmények szorgalmi időszakban: 
Az előadásokon való jelenlét és aktív részvétel, két zárthelyi dolgozat a szorgalmi időszakban, mindkettőt minimum elégségesre teljesítve.
Pótlási lehetőségek: 
A szorgalmi időszak utolsó hetében, mindkét ZH pótolható és/vagy javítható.
Konzultációs lehetőségek: 
Fogadóórán, e-mailen
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Fonyó Attila: Élettan gyógyszerészhallgatók részére. Budapest, Medicina Kiadó, 2007.
Kállai János, Bende István, Karádi Kázmér, Racsmány Mihály (szerk.): Bevezetés a neuropszichológiába. Medicina, 2008.
Blumenfeld, H.: Neuroanatomy through clinical cases. Sinauer, 2nd Edition (2010)
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
28
Felkészülés zárthelyire: 
20
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
14
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Zimmer Márta
Beosztás: 
egyetemi adjunktus
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Kognitív Tudományi Tanszék
Név: 
Németh Kornél
Beosztás: 
ösztöndíjas PhD hallgató
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Kognitív Tudományi Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Racsmány Mihály
A tantárgy adatlapja PDF-ben: