BMETE80NE10

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
CFD módszerek és alkalmazások
A tárgy angol címe: 
CFD Methods and Applications
A tárgy rövid címe: 
CFDMódszerekÉsAlkalmazások
2
1
0
f
Kredit: 
4
A tantárgy felelős tanszéke: 
Nukleáris Technikai Intézet
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Aszódi Attila
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
Egyetemi tanár
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2019.03.11.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2019.04.02.
Tematika
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
GPK Energetikus MSc képzés Atomenergia specializáció kötelező tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Célkitűzések:

A tantárgy a háromdimenziós CFD (Computational Fluid Dynamics) technika alapjait és atomenergetikai alkalmazásait mutatja be a hallgatóknak. A tantárgy keretében áttekintjük a hő- és áramlástani folyamatokat leíró megmaradási egyenleteket és azok tulajdonságait. Részletesen kitérünk az atomenergetikai berendezésekben kialakuló turbulens áramlások leírásának lehetőségeire, és ismertetjük a fontosabb turbulenciamodelleket. Áttekintjük az egyenletek megoldásához használható numerikus módszereket és az azokkal kapcsolatos alapfogalmakat. A módszerek ismertetésénél a hangsúlyt a kereskedelmi CFD kódokban leggyakrabban alkalmazott véges térfogatok módszerére helyezzük. Az előadások során bemutatjuk a CFD technika nukleáris energetikai alkalmazásait a BME Nukleáris Technikai Intézetben végzett kutatások eredményein keresztül. Az előadásokat gyakorlat egészíti ki, amely során a hallgatók feladatokat oldanak meg, és elsajátítják az ANSYS CFX kommerciális CFD kód használatát.

Tudás kompetenciák:
 • Ismeri a háromdimenziós termohidraulikai folyamatokat leíró megmaradási egyenleteket, azok elvét, tulajdonságait és peremfeltételeit.
 • Tisztában van a turbulens áramlások, örvények fő jellemzőivel, statisztikai leírásával.
 • Átfogó ismeretekkel rendelkezik az atomenergetikai berendezésekben történő turbulens áramlások modellezési módszereiről, turbulenciamodellekről.
 • Ismeri a fontosabb differenciasémákat, véges térfogatos diszkretizációs eljárásokat, azok tulajdonságait.
 • Tájékozott a véges térfogatok módszerét alkalmazó CFD kódok jellemzőivel és korlátaival kapcsolatban.
 • Tudja, hogy a CFD számításoknak milyen hibái és bizonytalanságai lehetnek. Érti azok okát.
 • Tájékozott arról, hogy a szimuláció hibái hogyan küszöbölhetők ki, illetve bizonytalanságai hogyan csökkenthetők megfelelő szintre nukleáris energetikai alkalmazások esetén.
 • Rendelkezik ismerettel a CFD számítások atomenergetikai alkalmazásait illetően.
 • Birtokában van az ICEM CFD program alkalmazásához szükséges ismeret.
 • Alkalmazói szinten ismeri az ANSYS CFX programcsomagot.
 • hallgatók feladatokat oldanak meg, és elsajátítják az ANSYS CFX kommerciális CFD kód használatát.
Képesség kompetenciák:
 • Vizsgálja a CFD szimuláció atomenergetikai berendezés elemzésére történő alkalmazhatóságának lehetőségét.
 • Azonosítja és gyűjti a szükséges információt a vizsgálandó berendezésről műszaki rajz és üzemi, illetve laboratóriumi adatok alapján.
 • Megtervezi a CFD modellt az elméleti ismereti és a gyűjtött információk alapján.
 • Létrehozza a berendezés háromdimenziós geometriai modelljét. A geometriai modellre megfelelő részletességű rácsot fejleszt.
 • Kiválasztja a probléma leírásához megfelelő időskálát, fizikai, numerikus modelleket, definiálja a szimuláció kezdeti- és peremfeltételeit, az áramló közeg anyagjellemzőit.
 • A CFD modellel szimulációt végez az ANSYS CFX program alkalmazásával a termohidraulikai folyamatok meghatározása céljából.
 • Értelmezi a szimuláció eredményeit a kiértékelést követően.
 • Feltárja a modell esetleges hibáit és bizonytalanságait.
 • Feltárja a modell esetleges hibáit és bizonytalanságait.
 • Fejleszti a modellt a vizsgálat alapján, amennyiben szükséges.
 • Elkészíti a dokumentációt a CFD modellről és annak eredményeiről.
Attitűd kompetenciák:
 • Munkáját, eredményeit és következtetéseit folyamatosan ellenőrzi.
 • Folyamatos ismeretszerzéssel bővíti a CFD modellezéssel kapcsolatos tudását.
 • Nyitott az információtechnológiai eszközök használatára.
 • Törekszik a szükséges eszközrendszer megismerésére és rutinszerű használatára.
 • Fejleszti a pontos és hibamentes feladatmegoldást, a mérnöki precizitást és szabatosságot szolgáló képességeit.
 • Érvényesíti a biztonságra való törekvés, az energiahatékonyság, a fenntarthatóság és a környezettudatosság elvét a feladatok megoldása során.
 • Figyelemmel követi a CFD tudományterület fejlődését.
 • Eredményeit a szakmai szabályainak megfelelően publikálja.
 • Véleményét és nézeteit másokat nem sértve közzéteszi.
Önállóság és felelősség kompetenciák:
 • Együttműködik az ismeretek bővítése során az oktatóval és hallgatótársaival.
 • Elfogadja a megalapozott szakmai és egyéb kritikai észrevételeket.
 • Egyes helyzetekben – csapat részeként – együttműködik hallgatótársaival a feladatok megoldásában.
 • Ismeretei birtokában, elemzései alapján felelős, megalapozott döntést hoz.
 • Felelősséget érez az energetika, az energiagazdálkodás problémái, valamint a biztonság, a fenntartható környezethasználat, továbbá a jelen és a jövő nemzedékei iránt.
 • Elkötelezett a rendszerelvű gondolkodás és problémamegoldás elvei és módszerei iránt.
Követelmények szorgalmi időszakban: 
Két összegző értékelés, egy projekt jellegű részteljesítmény értékelés.
Pótlási lehetőségek: 
A részteljesítmény értékelés egy alkalommal javítható, illetve ismételhető (ide értve a késedelmes benyújtást is) a pótlási időszak végéig.
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
C. Hirsch, Numerical computation of internal and external flows, Fundamentals of computational fluid dynamics, Elsevier, 2007, Oxford, UK, ISBN 978-0-7506-6594-0
J. H. Ferziger, M. Peric, Computational methods for fluid dynamics, Springer-Verlag, 2002, Berlin, Germany, ISBN 3-540-42074-6
Tóth S., A CFD elemzések bizonytalanságai, Best Practice Guidelines (BPG), ppt, 2017., Budapest
Kiss B., Gyakorlatok a CFD módszerek és alkalmazások tárgyhoz, ppt, 2017., Budapest
https://www.ansys.com/products/fluids
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
42
Félévközi felkészülés órákra: 
6
Felkészülés zárthelyire: 
48
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
24
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
120
Ellenőrző adat: 
120
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Tóth Sándor
Beosztás: 
Egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Nukleáris Technikai Intézet
A tanszékvezető neve: 
Dr. Czifrus Szabolcs