Oktatási feladatok 2021-22-2

Oktatási és adminisztrációs feladatok a 2021/22/2 félév szorgalmi időszakának végén és a vizsgaidőszakban, valamint a következő félév (2022/23/1) elején
 

 

Félévközi jegyek

A félévközi jegyek Neptunba való bevitelének határideje a vizsgaidőszak tizenötödik munkanapja, azaz  2022. június 20. (hétfő). Minden egyes hallgatónál egyetlen érdemjegynek vagy a Nem teljesítette bejegyzésnek kell szerepelni. Ki nem töltött sor hiánynak minősül (eltekintve a KTH által "lezárt" hallgatók sorától). A bejegyzés dátumaként a bejegyzés megszerzésének napját kell megadni (szorgalmi időszakban megszerzett félévközi jegy dátuma lehet egységesen a szorgalmi időszak utolsó napja, 2022. május 20.). Egy hallgatónál csak egyetlen bejegyzés szerepelhet. Tehát, ha bekerült egy jegy, ami később megváltozott (pl. javító ZH miatt), akkor a korábbit törölni kell és csak az új végeredményt kell beírni.

Részletes tudnivalók

Aláírások

Az aláírások Neptunba való bevitelének határideje a vizsgaidőszak vége, azaz  2022. június 27. (hétfő). Minden egyes hallgatónál az aláírás esetében Aláírva vagy a Megtagadva bejegyzést kell bevinni. Ki nem töltött sor hiánynak minősül (eltekintve a KTH által "lezárt" hallgatók sorától). A bejegyzés dátumaként a bejegyzés megszerzésének napját kell megadni (szorgalmi időszakban megszerzett aláírás dátuma lehet egységesen a szorgalmi időszak utolsó napja, 2022. május 20.).

Részletes tudnivalók

Vizsgajegyek

A vizsgajegyek Neptunba való beviteli határideje a végleges eredmény megállapítását követő munkanap, de legkésőbb 2022. június 29. (szerda) 14:00. Minden egyes hallgató minden vizsgasorában érdemjegynek, vagy a N.J.M. (nem jelent meg) bejegyzésnek kell szerepelnie! Ki nem töltött sor hiánynak minősül. Tévedésből beírt vizsgajegy törlése az eredeti beírást követő naptól már csak a KTH-val egyeztetve lehetséges. (Módosítás [törlés, majd másik jegy beírása] esetén nincs szükség egyeztetésre.) Ugyanis egy adott tárgyból tett harmadik, negyedik, ... vizsga után a hallgatónak fizetési kötelezettséget írnak ki, amit a jegy (végleges) törlése esetén csak a KTH tud érvényteleníteni. Figyeljünk a vizsgalapok, illetve a szigorlati jegyzőkönyvek szabályos elkészítésére is.

A vizsgaidőszak utolsó napja:  2022. június 27. (hétfő)

Részletes tudnivalók

Eredmények közlése, őrzése

Az írásbeli vizsgák eredményhirdetésének meg kell történnie a vizsgát követő második munkanap végéig, legkésőbb a vizsgaidőszak utolsó napját követő nap éjfélig.

A félév végi eredményeket (eredményösszesítők, vizsgalapok, szigorlati jegyzőkönyvek) az Iratkezelési Szabályzat előírásai szerint (lsd. a BME OMIKK honlapján) a tanszék irattárában kell őrizni.

A vizsgadolgozatokat és ZH-kat a következő félév kezdetétől számított 1 hónapig kell megőrizni. Selejtezéskor ügyelni kell rá, hogy a hallgató ne legyen azonosítható.

Különeljárási díjak

A pót-pót zh-k különeljárási díját (4500 Ft-ot) a KTH utólag rója ki (rövid fizetési határidővel) azoknak a hallgatóknak, akik "díjköteles pótlás" típusú vizsgára jelentkeztek és megjelentek ott. Így a pót-pót zh-n csak azok vehetnek részt, akik díjköteles pótlásra jelentkeztek. Ha valaki nem jelentkezett, de mégis elmegy megírni a pót zh-t, akkor "határidőn túli jelentkeztetéssel" lehet a "vizsgára" föltenni. A távolmaradást szokásos módon jelezni kell. Akik tévesen jelentkeztek erre a "vizsgára", azokat le kell jelentkeztetni ("határidőn túli lejelentkeztetéssel"), vagy "nem számít be" beállítást kell alkalmazni. A fizetési kötelezettség azok számára lesz kiróva, akiknek "megjelent" és "beszámít" beállítás szerepel a sorukban. Aláírást, ill. érdemjegyet ezekhez a "vizsgaalkalmakhoz" nem szabad beírni. A listán szereplők névsorát június 5-ig (vasárnapig) kell véglegesíteni (még pontosítjuk). Ha nem díjköteles pótlásról van szó, akkor "jelentkeztető" típusú vizsgát lehet kiírni a részt venni kívánók regisztrálására.

Ha a tárgykövetelmény a pót-pót zh-t nem teszi lehetővé (nem rendelkezik róla), akkor a kurzuson lévő hallgatók egyharmadának sikertelensége esetén a TVSZ 122. § (8) bekezdése szerint kell eljárni. A sikertelen hallgatók arányának megállapításakor azoknak a számát kell összevetni a kurzuslétszámmal, akik a második pótlás sikeres megírásával elvileg még megszerezhetik az aláírást, ill. a legalább elégséges félévközi jegyet (tehát pl. megfelelnek a jelenléti követelményeknek). A pót-pót zh-n csak azok vehetnek részt, akik az eredeti zh-t és/vagy annak pótlását megírták. A pót-pót zh-n (mint pótlási/javítási alkalmon) való részvétel díjköteles.

Késedelmes feladatbeadás különeljárási díjának kirovása továbbra is a KTH által kidolgozott módszerrel történik, általában az I/2 pontban leírtak szerint kell eljárni. A megfelelő virtuális feladateredmények bevitelének határideje a vizsgaidőszak első hetének vége, június 3. A késve beadott feladatok után 2500 Ft díjat kell fizetni. Figyeljünk a "feladat" nevére:  Késés miatt kiírandó különeljárási díjak száma. A bejegyzések alkalmával a hallgató automatikus tájékoztatást is kap a rendszertől, így idejében jelezheti, ha kifogása van. Amennyiben a Tanszék ezzel egyetért,  a fenti határidőig  törölheti vagy módosíthatja a bejegyzést.

Kurzusok kiírása

Kurzusokat a következő félévre már korábban (jelenlegi félév szorgalmi időszakának közepéig) ki kellett írni. Az órarendi időpontok megadásáról a vizsgaidőszak harmadik hetének végéig (2022. június 17-ig) kell gondoskodni. Az oktatókat a tárgyjelentkezés TVSZ-ben szabályozott kezdetéig (2022. augusztus 23-án 16 óráig) be kell jegyezni. Ha bizonyos gyakorlati kurzusok esetében még nem született döntés az oktató személyéről, akkor a döntést követően haladéktalanul be kell írni. Módosítás indokolt esetben legfeljebb a regisztrációs időszak második napjáig (2022. augusztus 30-ig) lehetséges.

A tárgyjelentkezés 2022. augusztus 23-án (kedden) 16 órától indul. A meghirdetett kurzusokhoz várólistát kell megadni, amelynek mérete a tervezett létszám 10 %-a. Különösen szabadon választható tárgyak esetében javasolt a minimális létszám beállítása is. A minimális létszám alatti kurzusokról lehet úgy dönteni a regisztrációs időszak első napján (2022. augusztus 29-én, hétfőn) 16 óráig, hogy nem indulnak, illetve ezt a döntést legkésőbb 2022. szeptember 1-én, csütörtökön 12 óráig el lehet halasztani. A döntés elhalasztásáról a már jelentkezett, ill. azt követően jelentkező hallgatókat tájékoztatni kell.

A kurzuskínálat szűkítése a tárgyjelentkezés kezdetét követően már tiltott. Ha kivételes okból ilyen jellegeű beavatkozás látszik szükségesnek, akkor a megoldás ügyében egyeztetni kell a kurzus hallgatóinak anyakarával (órarend készítőjével, illetve oktatási dékánhelyettesével).

TILOS tehát:
a) a kurzust törölni,
b) a kurzus maximális létszámát csökkenteni,
c) a kurzus minimális létszámát növelni,
d) a kurzus órarendi időpontját megváltoztatni,

e) a hallgatókat kurzusok között mozgatni.


Neptun Internetes oktatói felületén (OWEB) az aktuális felülethez tartozó "Súgó" elérhető az "alsó sorban". Továbbá egy részletes útmutató is letölthető a "Súgótól" balra a "Segítség" címszón lévő linkről


Hasznos honlapcímek:

KTH >>  Aktualitások >> Szabályzatok >> A BME Tanulmányi és Vizsgaszabályzata (BME TVSZ)

KTH >>  Aktualitások >> Szabályzatok >> Irányelvek a távolléti oktatás kapcsán a TVSz egyes rendelkezéseinek alkalmazásával kapcsolatban

BME >> Tájékoztató a koronavírus helyzetről


 

Félévközi jegyek beírása - részletes tudnivalók

A félévközi jeggyel végződő tárgy esetében csak egy bejegyzést, a végső osztályzatot kell beírni (aláírás nincs).

A Bejegyzés dátumaként a megszerzés dátumát kell beállítani. A szorgalmi időszakban megszerzett aláírás dátumaként egységesen a szorgalmi időszak utolsó napja 2022. május 20. is beállítható.

– Ha a hallgató a tantárgy egyetlen ellenőrzésén sem jelent meg a minősítés: Nem teljesítette.
– Ha a hallgató tantárgykövetelmény szerinti megengedett hiányzások mértékét túllépte, a minősítés: Nem teljesítette.
– Ha a hallgató a tantárgy legalább egy ellenőrzésén megjelent, és a tantárgykövetelmény szerinti megengedett hiányzások mértékét sem lépte túl, viszont a tantárgy követelményeit nem teljesítette, és késedelmes feladatbeadással, illetve a pótlási időszakban írt beszámolóval sincs már mód a tantárgy követelményeinek teljesítésre, akkor a bejegyzés elégtelen (1).
– Ha a hallgató a tantárgy követelményeit (beleértve a jelenléti követelményeket is) teljesítette, a bejegyzés elégséges (2), vagy közepes (3), vagy jó (4), vagy jeles (5).

vissza

Aláírások bevitele - részletes tudnivalók

Az aláírás a vizsgával záruló tantárgy félévközi követelményeinek teljesítését igazolja. A TVSZ 114.§ (1) alapján a vizsgára bocsátás feltétele az aláírás megléte.

A Bejegyzés dátumaként a megszerzés dátumát kell beállítani. A szorgalmi időszakban megszerzett aláírás dátumaként egységesen a szorgalmi időszak utolsó napja 2022. május 20. is beállítható.

Ha egy hallgató valamelyik korábbi félévben már megszerezte a tárgy aláírását, akkor a tárgy felvételekor az aláírás bemásolódik az aktuális félévben a tárgyhoz tartozó indexsorba, így annak beírásával, általában már nem kell foglalkozni.
Az aláírás érvényességét a TVSZ már nem korlátozza, de az egyes tárgyak követelményrendszerében, ha szakmailag indokolt, az érvényesség időtartama rögzíthető. Ebben az esetben a tárgy oktatójának feladata az érvényesség ellenőrzése.
Különleges esetek is előfordulhatnak:

-- Ha a hallgató az aktuális félévben is teljesítette az aláírás feltételeit, akkor a másolatként szereplő korábbi dátumú aláírást törölni kell, és helyette új dátummal kell az "aláírva" eredményt bevinni.

-- Ha a hallgató egy másik képzésén korábban szerzett aláírást az adott tárgyból, akkor a bejegyzés automatikusan nem íródik be az indexsorába. Ilyenkor a hallgató kérheti az átvezetést a KTH-tól, de ezt a tanszék is megteheti, ha meggyőződött az aláírás meglétéről. Ilyenkor ügyelni kell rá, hogy az aláírást az eredeti dátummal írjuk be.

vissza

 

Vizsgajegyek bevitele - részletes tudnivalók

Fontos tudnivaló: csak azokat a hallgatókat szabad vizsgáztatni, akik a Neptunban a vizsgalistán szerepelnek!

Ha valaki nem tud vizsgára jelentkezni, annak legtöbbször nem technikai, hanem más, súlyosabb oka van (pl. lejárt tartozása van, stb.). Az így adott vizsgajegyet egyébként sem tudnánk bevinni a rendszerbe. A vizsgajegy beírása előtt a hallgatónak aláírást kell kapnia.

Az N.J.M. (azaz Nem Jelent Meg) oszlopba mindenképpen kell jelölést tenni, ha a hallgató nem vett részt a vizsgán!  Ez teljesen független attól, hogy hoz-e orvosi igazolást, vagy vizsga előtt ugyan megjelenik, de bejelenti, hogy mégsem szeretne vizsgázni, stb.  Ilyen esetben elégtelen vizsgajegy automatikusan nem adható. Viszont ha a hallgató megjelenik a vizsga elején, és kéri, hogy írjuk be neki az elégtelent mert nem készült fel, teljesíthetjük a kérését.

A Beszámít a vizsgákba oszlop alapértelmezésben minden hallgatónál be van jelölve. Amennyiben a hiányzó hallgató a távolmaradását nyolc napon belül a tanszéken hitelt érdemlően igazolja, (az N.J.M. oszlop jelölését megtartva) a "Beszámít" oszlop jelölését el kell távolítani. Vita esetén a hallgató kérésére a hallgató kara szerint illetékes Tanulmányi Bizottságnak kell dönteni a távolmaradás igazolásáról.

Ha a távolmaradó hallgatónak nincs érvényes aláírása, akkor a vizsgajelentkezése sem érvényes, törölni kell a vizsgáról. (A törlés alternatívája lehet az igazolt távolmaradás beállítása is, de a helyes megoldás a törlés.) A törlés az adminisztrációs felületen (Neptun kliens) tanszéki adminisztrátori jogosultsággal történhet.

Igazolatlan távolmaradás esetén (a Neptunban beállított N.J.M. és "Beszámít" jelölések alapján) a hallgatónak 5500 Ft különeljárási díjat kell befizetni.

A megajánlott jegyek esetében arra kell ügyelni, hogy formálisan ne megajánlott jegynek könyveljük őket. A vizsgaidőszak elejére kiírt fiktív vizsgára kell az érintett hallgatóknak bejelentkezni, vagy a tanszéki adminisztrátor által "központilag" kell őket följelentkeztetni, és a megajánlott jegyeket erre a vizsgára kell bejegyezni.

Ugyanazon félévben ugyanabból a tárgyból tehető vizsgák száma nincs korlátozva, viszont ugyanazon tárgyból tett hat sikertelen vizsga elbocsátást von maga után. Különeljárási díjat (4500 Ft-ot) kell fizetni továbbá az ugyanazon tárgyból tett harmadik és minden további vizsgáért is (az alkalmak számolása a féléveken átnyúlva történik, de új - esetleg a régivel azonos - képzésen újra indul.)

vissza