BMETE80MFAW

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
A reaktorfizika numerikus módszerei
A tárgy angol címe: 
Numerical Methods in Computational Reactor Physics
3
1
0
v
Kredit: 
5
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMETE80AF33
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
Reaktorfizika
1.Köv.tárgyat kiváltó 1.tárgy kódja: 
BMETE80BE05
1.Köv.tárgyat kiváltó 1.tárgy (rövidített) címe: 
Reaktorfizika mérnököknek
A tantárgy felelős tanszéke: 
Nukleáris Technikai Intézet
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Kópházi József
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2022.11.11.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2023.01.16.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Reaktorfizika: fluxus, hatáskeresztmetszet, transzportegyenlet, diffúzióegyenlet, elemi megoldások, végesdifferencia-séma (előkövetelmény: Reaktorfizika) Matematikai analízis és lineáris algebra alapjai.
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Fizikus MSc Nukleáris Technika specializáció kötelezően választható tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 
 • A Galerkin-módszer alapelve
 • Nodális módszerek a diffúzióegyenlet megoldására, NEM (KWU), ANM (MIT), NBM (KFKI).
 • Diffúzió végeselem-módszerrel, elemek és bázisfüggvények, Galerkin-vetítés, a mátrix összeállítása, megoldási egyszerű iterációval
 • Iteratív módszerek lineáris egyenletrendszerekhez, egyszerű iterációk, Krilov-módszerek (CG, GMRES, BiCGSTAB). Prekondícionálás és hajtás. ILUx, multigrid módszerek.
 • SN-módszer. Iránydiszkretizáció, kvadratúrák alapja. “Doboz”-formula, gyémántdifferencia-formula, szakadásos végeselemek (DGFEM). Megoldási eljárások: söprés, forrásiteráció, faktorizáció, konvergencia. A DSA gyorsítók alapelve, problémái, konzisztencia.
 • Diffúzió szakadásos végeselemekkel. Az Adams-Martin-eljárás és instabilitása. Globális gyenge egyenletek, az elemkapcsolatok kezelése, a bilineáris forma elvárt tulajdonságai (vázlatosan). Nitsche peremfeltétele és annak általánosítása. Belső büntetősúlyozásos módszer, IIP, SIP, MIP.
 • Riemann-eljárás. Az általános iránydiszkretizáció Galerkin-formalizmusa, a szög-Jakobi mátrix sajátfelbontása, alkalmazás, PL-módszer. Az SN-módszer mint triviális Riemann-séma.
 • PL-módszer, iránydiszkretizáció gömbfüggvényekkel. Szakadásos végeselemek vagy stabilizáció? A Riemann-eljárás alkalmazása a PL-módszerre. Alternatíva: paritásos és páros paritású egyenletek, a transzportegyenlet másodrendű formája. Diszkretizáció, megoldási eljárás, beágyazott iterációk.
 • Az ütközési valószínűségek módszere: Az integrális transzportegyenlet, alapelv, az integrálok számítása. Megoldási eljárás: iteráció, tárolt valószínűségi mátrixok. Gyakorlati korlátok, CCCP. Axiális közelítések, aszimptotikus feltételezés, (in)konzisztens PL/BL módszer. Alternatíva: a karakterisztikák módszere.
 • Programozási feladat (egy választandó)

 

 

 • Fundamentals of the Galerkin principle
 • Nodal methods for the diffusion equation, NEM (KWU), ANM (MIT), NBM (KFKI).
 • Finite elements for diffusion, elements and basis functions, Galerkin projection, matrix assembly, solution by basic iterative methods.
 • Iterative methods for linear systems. Basic schemes, Krylov methods (CG, GMRES, BiCGSTAB). Preconditioners and drivers. ILUx, Multigrid algorithms.
 • SN method. Angular discretisation, basics of quadratures. Box scheme, diamond difference scheme, discontinuous finite element methods (DGFEM). Solution methods: sweep, source iteration, factorisation, convergence. Basics of diffusion synthetic acceleration (DSA), problems, consistency.
 • Diffusion by DGFEM. Adams-Martin scheme and its instability. Global formulation of weak equations, connections between elements, properties of the bilinear form. Nitsche’s boundary condition and its generalisatoin. Internal penalty schemes, IIP, SIP, MIP.
 • Riemann schemes: General framework of angular discretisation, eigendecomposition of the angular Jacobian. Application: PL schemes. SN method as a trivial Riemann-scheme.
 • PL method, angular discretisation by spherical harmonics. DGFEM or stabilisation? Riemann scheme for the PL equations. Alternative: mixed parity and even-parity equations, second order form of the transport equation. Discretisation, solvers, embedded iterations.
 • Method of Collision Probabilities: Integral form of the transport equation, fundamental idea, computation of the integrals. Solution: source iteration, precomputed probability matrices. Practical limitations, CCCP. Axial approximations, asymptotic models, (in)consistent PL/BL schemes. Alternative: Method of Characteristics.
 • Homework: programming (implementing one of these methods)

 

Követelmények szorgalmi időszakban: 
A tanult módszerek egyikének saját megvalósítása számítógép-programban, annak írásos dokumentálása, személyes bemutatása (oktatói konzultáció segítségével) vagy egy, az óra keretében részletesen nem tanult eljárás feldolgozása a szakirodalom alapján.
Követelmények vizsgaidőszakban: 
Szóbeli vizsga
Pótlási lehetőségek: 
A program elkészítése és bemutatása a pótlási időszakban pótolható, a vizsga pótlása a TVSZ szerint történhet.
Konzultációs lehetőségek: 
Telefonon vagy emaillben történt előzetes egyeztetés után
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Weston Stacey: Nuclear Reactor Physics, 2nd Edition, Wiley, 2007
Szatmáry Zoltán: Reaktorfizikai számítások, Egyetemi jegyzet, BME-TTK, 2010
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
56
Félévközi felkészülés órákra: 
32
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
30
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
32
Összesen: 
150
Ellenőrző adat: 
150
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Kópházi József
Beosztás: 
egyetemi docens
A tanszékvezető neve: 
Dr. Czifrus Szabolcs